soobal

درباره سوبال

شرکت ساعی تهویه پارس (سوبال) از سـال 1400 برپایـه 10 سـال تجربـه فعالیـت تجـاری در زمینـه تهویـه مطبـوع و دانـش کارشناسـان فنـی مجـرب خـود ثبـت شـد.

ایـن شـرکت فعالیـت خـود را از سـال 1390 بـا همـکاری بـا برنـد تراسـت آغـاز کـرد، برنـد اورینـت نیـز از سـال 1397 در لیسـت همـکاران سوبــــــــــال قـرار گرفـت.

دورنمای سوبال

ســوبال قصــد دارد بــا کیفیــت تریــن دســتگاههای تهویــه مطبــوع بومــی را بــا قیمتــی مناســب بــه بــازار عرضــه کنــد.

بــه همیــن جهــت دیگــر دورنمــای ســوبال تخصیــص بخــش عمــدهای از بــازار تهویــه مطبــوع بــه ایــن برنــد اســت.

خدمات سوبال

رضایتمنــدی مشــتری اولویــت ســوبال اســت از همیــن رو ســوبال خدمــات پــس از فــروش و پشــتیبانی از مصــرف کننــده را مکمــل فراینــد فــروش میدانــد.

حیــــــــــات سوبــــــــــال به رضایت مصرف کننده پیوند خورده است.