فن کوئل زمینی

ظرفیت فن کوئل زمینی از 300CFM تا 1000 CFM میباشد